Az egerek (magyar népmese)

Az egerek (magyar népmese)

Volt egyszer valahol egy szegény ember. Annyi gyereke volt, mint csillag az égen, még annál is több eggyel. Már az egész világ a komája volt, mikor megint egy fia született, azt sem tudta, kit hívjon keresztapának. Ahogy elindult keresztapát keresni, találkozott egy rongyos koldussal, aki azt kérdezi tőle.
– Hová mégy, te szegény ember?
– Megyek a kisfiamnak keresztapát keresni.
– Nem menj tovább, leszek én a keresztapja – mondja a koldus.
A szegény ember nem bánta, mindjárt hazamentek. Mikor megvolt a keresztelő, a koldus belenyúlt a szűre ujjába, kivett egy nagy szeget és odaadta az embernek, hogyha majd a fiú tizennyolc éves lesz, küldje ki az erdőbe a tisztásra, ott kopogtassa meg a földet, s az övé lehet, amit talál. Azzal elment. Telt-múlt az idő, a fiú tizennyolc éves lett. Egyszer a testvérei éppen arról beszélgettek, hogy melyik mit kapott a keresztapjától, s csúfolták a legkisebbiket, hogy ő semmit sem kapott. Elkezdett sírni, s bement az édesapjához megkérdezni: igaz-e, hogy neki semmit sem adott a keresztapja?
– Dehogynem – feleli az apja -, itt van ez a szeg, eredj ki az erdőbe a tisztásra, kopogtasd meg a földet, s a tiéd lesz, amit találsz.
Kiment a fiú, megkopogtatta a földet, az mindjárt megnyílt, s egy szép palota állt előtte, a kapujában ott ült az öreg koldus. Azt mondja a fiúnak.
– Menj be a középső szobába, amit találsz, azt tedd el, azon fogsz feleséget szerezni.
A fiú bement, s egy piculát talált a középső szoba padján. Zsebre tette, s kiment. Amint kilépett a kapun, a föld megint összecsukódott, s a fiú elindult világgá. Ment mendegélt, egyszer egy folyóhoz ért. Megkeresi a hídját, hát épp ott állt egy öregasszony, aki a kötényéből kis macskákat dobált a vízbe, hogy menjenek isten hírével. Már csak egy kis macska volt a kezében, amikor a fiú odaért hozzá, s mondja az öregasszonynak.
– Édes néném, ne dobja vízbe már azt a kis macskát, inkább megveszem én!
Oda is adta neki a piculáért, a fiú meg a bakójába tette, s azzal ment tovább. Ment, mendegélt, egyszer egy olyan városba ért, amelyiknek még hírét sem hallotta. Bement, hát látja, hogy egy csapat ember tart egy szép palota felé, mindegyiknek seprű, vagy vasvilla van a kezében. Nem állta meg, megkérdi az egyiktől: miért mennek abba a szép palotába vasvillával és seprűvel?
– Gyere be – mondja az ember -, meglátod!
Bementek a kapun, meg sem állottak egy szép nagy szobáig. Nem volt abban semmi más, csak egy nagy asztal, körülötte székek, s az asztal szépen meg volt terítve. Csupa arany és ezüst volt az asztalon, merthogy ez volt a király ebédlője. Nemsokára bejött a király a családjával, meg sok báróval, gróffal és herceggel. Asztalhoz ültek, akkor mindegyiknek a háta mögé állt egy vasvillás, vagy seprűs ember. Behozták ez első tál ételt. Egyszeriben tele lett az asztal egérrel. Hiába szurkálták őket a vasvillás emberek, nem ért az semmit, mert annyi özön egér talán ma már a világon sincs, amennyi ott nyüzsgött. Nem bírt ott tőlük senki egy falathoz sem jutni, hiába hoztak akármennyi ételt. A fiú csak nézte, nézte, egyszer aztán azt mondja a királynak:
– Felséges királyom, nem vasvilla kell ide. Ha engedelmet kapok, rögtön megszabadítom én a várost az egerektől!
– Ha megteszed, neked adom a lányomat és a fele országomat! – mondja a király.
A fiú sem volt rest, az asztalra dobta a macskát, hát amennyi egér volt,annyifelé szaladt. Azután kényelmesen megebédelhettek, de már akkor a fiú is ott ült az asztalnál, a királykisasszony mellett. Ez volt a kézfogó. Másnap hazament a fiú, hozott magával egy szekér macskát, hogy minden házba jusson.
Azután megtartották a lakodalmat, s még most is élnek, ha meg nem haltak.
bakó – tarisznya
picula – tíz krajcáros ezüst váltópénz

A Tulipánná változott királyfi

A Tulipánná változott királyfi
Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az
apjának:
– Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem
találom a legszebb lányt a világon.
– Menj, édes fiam – mondta az apja -, és járj szerencsével.
Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy
tüskebokorban varjú károgott kétségbeesetten, sehogy sem szabadulhatott a
sűrű, tüskés ágak közül. Jószívű volt a királyfi, kiszabadította a
varjút, s az meg így szólt hozzá:
Húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a
levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad.
A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább.
Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az
egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a
tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá:
– Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd
vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad.
Ezután meg egy öregembert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg,
meg éhes is, a királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így
szólt hozzá:
– Tépd ki két hajszálamat s ha valaha bajba kerülsz, ereszd szélnek,
nyomban ott leszek, és segítek rajtad.
Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól
meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép
lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy
el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg.
– No, ezt én megpróbálom – gondolta a királyfi. El is ment a
királykisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy
bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja
meg, hát a felesége lesz.
No, a királyfi levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül,
fölvitték egy magas hegy tetejére, De a királylány egyenesen oda ment,
meg is találta, ki is nevette a királyfit.
Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas ha, annak a
hasában bújt a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a
halat meg a királyfit, és még ki is nevette.
Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öregember,
megcirógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öregember
a kalapja mellé tűzte.
Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette,
hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öregember,
a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s
nyomban újra királyfi lett.
– Te az enyém, én a tied – mondta a királylány, s mindjárt meg is
tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a
falujába a világ legszebb lányát.

A TÜNDÉREK AJÁNDÉKA

A TÜNDÉREK AJÁNDÉKA
Egy férfinak meghalt a felesége, és ott maradt elárvult kislányával
együtt. Élt azonban a szomszédságukban egy özvegyasszony, annak is volt
egy kisleánya, s a két gyermek mindig együtt játszott.
Egy napon aztán az özvegyasszony így szólt az ember kislányához: – Mondd
meg édesapádnak, hogy vegyen el engem feleségül, s én jó anyád leszek,
majd meglátod! Minden reggel kalácsot kapsz.
A kisleány addig-addig kérlelte az apját, míg az valóban feleségül vette
a szomszédasszonyt. A mostoha azonban csak az első néhány reggelen
tartotta be ígéretét. Később a kislány már csak nyírfavesszőt kapott
reggelire, amit úgy kell érteni, hogy mindannyiszor megverte jó alaposan
nyírfavesszővel, valahányszor a gyermek nem elégedett meg egy darab
penészes kenyérrel vagy hideg kásával. A saját édesleányának azonban
mindig frissen sült foszlós kalács volt a reggelije.
A szegény kislány sokat sírt, ha azonban panaszkodni mert az édesapjának,
akkor még rosszabbul ment a sora, mert a mostohája olyankor még jobban
elverte, mihelyt az apja elment dolgozni.
Nem telt bele sok idő, a mostoha már végleg el akarta üldözni a kisleányt
a háztól, mert úgy gondolta, hogy túl sokat eszik, és túl sokba kerül.
Ezért aztán egyik reggel leküldte a mostohaleányát a tóra, ahova a
tündérek fürödni jártak. Oda pedig emberfiának tilos volt közelíteni. Az
olyan vakmerőt, aki mégis látni akarta a tündéreket, lehúzták magukkal a
mélybe, ahonnan soha többé vissza nem térhetett.
A szegény kisleány azért csak bátran odament, és a vízitündérek nem
bántották, mert látták, hogy valami nagy bánat nyomja a szívét. Inkább
részvéttel kérdezték tőle, hogy kicsoda, és miért olyan nagyon szomorú. A
kisleány őszintén elmondott mindent: hogyan kínozza őt a gonosz mostohája.
Ezt hallva, a tündérek szíve megesett rajta, s amikor szegényke éppen
vizet merített a tóból, és el akart menni, szép új ruhába öltöztették, és
útravalóul mindegyikük még áldást is mondott rá:
– Amerre lépsz, fakadjanak virágok a lábad nyomában! – mondta az első.
– Valahányszor megszólalsz, édes illat áradjon a leheletedből! – szólt a
második.
– Mindennap, amikor mosakodol, egy aranyat találj a mosdótáladban!
tette hozzá a harmadik.
A mostoha tágra nyílt szemmel bámult a kisleányra, mikor az hazatért, és
egyáltalán nem örvendezett a jöttén. Mikor azonban még az ajándékokról is
hallott, és hamarosan meg is győződött róla, hogy minden igaz, amit a
kislány mond, belesápadt az irigységbe, és így gondolkozott magában:
– Az én édesleányom ennél sokkal többet érdemelne!
Másnap reggel szépen felöltöztette a tulajdon leányát, és őt is elküldte
a tóra vízért.
A tündérek haragosan jöttek oda hozzá, hogy megkérdezzék, kicsoda, és mit
keres itt.
A leány gőgösen viselkedett, előkelősködött és hazudott. Azt mondta, hogy
ő egy nemes kisasszony, és azt akarja, hogy neki még sokkal szebb
ajándékot adjanak annál, amilyent a koldusleány kapott tőlük.
Szavaira egyszeriben zavaros lett a tó vize, a tündérek pedig sárral
dobálták a leányt úgy, hogy az sártól, víztől csapzottan futott haza. A
tündérek még sorban átkot is mondtak rá:
– Amerre mégy, tövisek nőjenek a lábad nyomán! – szólt az első.
– Mikor megszólalsz, bűzös lehelet áradjon a szádból! – mondta a második.
– Valahányszor mosakodsz, csúf varangyos békát találj a mosdótáladban!
toldotta meg a harmadik.
Hazaérve a leány bömbölve mondta el, hogyan járt, és felsorolta, milyen
átkokat szórtak a fejére a tündérek. Mikor anyja meglátta ilyen
állapotban, és meghallotta mindezt, egész dühét a mostohaleányán töltötte
ki. Ettől kezdve nem volt szegénykének egyetlen jó napja sem, elkergetni
azonban nem akarta az arany miatt, amelyet minden reggel ő maga vett ki a
kisleány mosdótálából, és félretett a saját lányának.
A csodálatos tulajdonságokkal megáldott leány híre egy idő múlva a
királyfihoz is eljutott, aki kijelentette:
– Csakis ez a leány lehet az én feleségem, senki más!
Pompás hintót és gyönyörű ruhákat küldött néki, hogy abban hozzák el a
királyi kastélyba.
A mostoha azonban nyomban gonosz tervet főzött ki: csúf leányával együtt
ő maga is beült a hintóba. Útközben azután kiszúrták a királyfi
menyasszonyának a szemét, és az út melletti ingoványba dobták anélkül,
hogy a kocsis észrevette volna.
Ezután a gonosz mostoha a saját csúfságos leányát öltöztette bele a szép
menyasszonyi ruhába, és így érkeztek meg a kastélyba.
A királyfi eléjük sietett, kiemelte vélt menyasszonyát a hintóból, és így
kiáltott:
– Te vagy az, aki után szívem oly sóvárogva vágyott?
– Igen én – szólt a leány -, senki más.
Amint azonban szólásra nyitotta a száját, olyan bűzös lehelet áradt
belőle, hogy a királyfit ájulás környékezte. S lám, amint az
álmenyasszony végigment a kastély udvarán, a kövek közül nyomban tövises
ágak nőttek úgy, hogy alig lehetett köztük előbbre jutni.
– Hát ez meg mi? – kiáltott fel csodálkozva a királyfi. – Hát ezek az én
menyasszonyom ajándékai?
– Ez mind csak az út fáradalmaitól van – mondta a gonosz mostoha.
Mindez megváltozik majd, ha a menyasszony egy időre egyedül maradt és
pihenhet.
Ezzel az öregasszony bezárkózott a leányával egy szobába, és másnap
reggel, mikor a leánya mosdott, az anyja maga öntötte ki a mosdóvizét,
hogy senki észre ne vehesse a csúf varangyos békát. Eközben a szegény
megvakított leány valahogyan kivergődött az ingoványból, elvonszolta
magát egy út menti fáig, és mivel kimondhatatlanul fáradt és elgyötört
volt, ott nyomban el is nyomta az álom.
Mikor felébredt, nem tudta, hogy nappal van-e vagy éjszaka, és hangosan
elkezdett sírni. Akkor három hófehér hattyú repült arra, meghallották a
szívettépő sírást, leszálltak hát a fa ágára, és megszólították a leányt:
– Szegény kislány! Hintsd meg a szemgödreidet azzal a harmattal, amit
ennek a fának a levelein találsz!
Alig ért a harmatvíz az élettelen szemgödrökhöz, a kisleány visszanyerte
szeme világát, és még sokkal jobban látott, mint azelőtt. Most már látta,
hogy világos nappal van, és az emberek a mezőre tartanak dolgozni.
Felkerekedett hát, és továbbment az országúton. Déltájban elért a királyi
kastélyhoz. Amerre végigment, megálltak az emberek, és bámulva nézték,
mert mögötte az út egész hosszában csodaszép virágok nyíltak, és mikor
barátságosan köszöntötte a szembejövőket, édes illat áradt a leheletéből.
Mikor a királyfinak jelentették, hogy egy ilyen és ilyen koldusleány van
odakinn, az boldogan felkiáltott:
– Nem koldusleány az! Amit elmondtatok, arról megismerem, hogy ő az én
kedves menyasszonyom! Gyorsan tárjátok ki a kaput, és vezessétek hozzám!
– Azzal ő maga is elébesietett a leánynak, karjaiba ölelte, és
megcsókolta.
Így hát napvilágra került a mostoha és csúf leányának gonoszsága. A
király mindkettejüket szögekkel kivert hordóba záratta, és egy magas hegy
tetejéről a tengerbe vettette.
Aztán pedig fényes lakodalmat ült a szegény kis árvaleánnyal, akiből szép
és boldog királynő lett.

Az üstökös

Az üstökös
– Édesapám, nézze milyen gyönyörű! – kiáltott fel egy kisfiú,
felmutatva az égre.
Az éjszakai égbolt minden lakója a helyén volt, de új látogató érkezett
közéjük, egy üstökös. Ezüst volt a koronája, és hófehér palástja olvadt
fokozatosan a sötétségbe. A csillagok tisztelettudóan kitértek az
útjából. Még a hold is egy felhőpamacs mögé rejtette az arcát, hogy ne
látszódjon rajta a sárga irigység.
– Furcsa története van annak, fiam. Akarod-e hallani? – a választ meg
sem várva folytatta. – A Nap öröktől fogva ragyogott az égen, de fényét
elnyelte a fekete űr.
– Nem való az, hogy sugaraimat elpazaroljam a nagy semmire – gondolta.
– teremtek majd szeretőt magamnak, akinek az arcáról visszatükröződik
reám önnön szépségem.
No, teremtett is majd egy tucatot, akik körülötte keringtek. Volt köztük
kisebb-nagyobb, mindegyiket másért szerette: A Merkúr volt a legtüzesebb,
ő került hozzá legközelebb. A Vénusz szemérmes felhőfátyla
megfejthetetlen titkokként izgatta. A Föld volt talán a legszebb. Mély
tengerek és hófödte hegycsúcsok bűvölték el változatosságukkal. A Mars
harciasságával és hűségével ejtette rabul, az óriásbolygók pedig
drágaköves gyűrűkkel csábították. Még a Plútót is szerette elérhetetlen
távolsága miatt.
Hanem volt egy, amelyikkel sehogyan sem tudott megbékülni. Kicsi is volt,
szürke is, alig lehetett észrevenni a többi közt. Hiába nézett
gyönyörködve a kincseire, nem tudták szemei elől eltakarni azt a kis
foltot az égen.
Gondolt akkor egyet és eltaszította magától. Elröpítette a hideg űr
legmélyére. Ahogy távolodott tőle a kis bolygó, hűlni kezdett és jég
borította be az egész felszínét. Teltek-múltak az évek és elérkezett ő
oda, ahonnét már nem lehet messzebb kerülni, a világ legvégére. Hanem a
világ végéről már csak visszafelé van út, megfordult, és elkezdett
zuhanni. Elsuhant a Plútó mellett folyamatosan gyorsulva, és a
Szaturnuszhoz közeledve már olyan sebesen száguldott, hogy csak egy
elmosódott vonalnak látta gyűrűit. Ahogy megcirógatták arcát a
fénysugarak, olvadni kezdett a jég, majd tovább hevült és színes lángok
öltöztették új ruhába. Ezt mi távolról fehérnek látjuk, mert a fehér
magába foglal minden színt.
– Ki vagy te, gyönyörűséges látogatóm? – kérdezte tőle a Nap.
– Én vagyok az, a legutolsó. Én vagyok az, kit kilöktél a feneketlen
éjszakába.
– Ó, az nem lehet! Nem is hasonlítasz arra a szürke kavicsra…
– Arany-fényed felolvasztotta könnyeimet, és lángra lobbantott, ahogy
újra megéreztem közelségedet.
– Maradj itt velem! – kérlelte őt a Nap. – Te lehetnél nekem mind
közül a legkedvesebb.
– Nem tudok – felelt szomorúan az üstökös. – Nincs már erő, mi
megállíthatna engem, de ha eljutok a világ túlsó végére, visszafordulok
és láthatsz újra.
– Csak egy kicsit várj még! – kiáltott utána a Nap, de az Üstökös már
messze járt, koronája halványulni kezdett, és színes palástja semmivé
foszlott.
Tudod fiam, azóta egy emberöltőt kell várnia, hogy néhány pillanatra
láthassa kitagadott kedvesét. Az Üstökös pedig minden alkalommal közelebb
repül hozzá, kisebb lesz és gyengébb. Egyszer majd felrobban, és darabjai
belezuhannak a Nap lángoló óceánjaiba.
Akkor együtt lehetnek újra.

Phoebe Gilman: Semmiből valami

Phoebe Gilman: Semmiből valami
Amikor Jóska megszületett, nagyapja, az öreg szabó, varrt neki egy
csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és
szépeket álmodhasson.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő.
Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja:
– Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos!
Itt az ideje, hogy kidobja az ember!
– Majd nagyapó megjavítja! – kiáltott fel Jóska. És úgy is lett. Nagyapó
megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit
szólt:
– Hmm. S az ollója már repült is, nyissz, nyissz. A varrótű már szaladt
is, be és ki, be és ki.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk….. egy csodálatos
kabátkát.
Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra
játszani.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő.
Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja:
– Jóska, nézd ezt a kabátot! Túl kicsi, úgy összement, hogy már be sem
lehet gombolni a hasadon! Itt az ideje, hogy kidobja az ember!
– Majd nagyapó megjavítja! kiáltott fel Jóska. És úgy is lett. Nagyapó
megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit
szólt:
– Hmm. S az ollója már repült is, nyissz, nyissz. A varrótŰ már szaladt
is, be és ki, be és ki.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk…… egy csodálatos
mellénykét.
Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő
Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja:
– Jóska, nézd ezt a mellénykét! Tintás és foltos, festékes és bojtos! Itt
az ideje, hogy kidobja az ember!
– Majd nagyapó megjavítja! kiáltott fel Jóska. És úgy is lett. Nagyapó
megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit
szólt:
– Hmm. S az ollója már repült is, nyissz, nyissz. A varrótő már szaladt
is, be és ki, be és ki.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk……………… egy
csodálatos nyakkendőt.
Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este,
amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő
Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja:
– Jóska, nézd ezt a nyakkendőt! Szinte lekonyul a csücske, nem lehet a
zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember!
– Majd nagyapó megjavítja! kiáltott fel Jóska. És úgy is lett. Nagyapó
megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit
szólt:
– Hmm. S az ollója már repült is, nyissz, nyissz. A varrótű már szaladt
is, be és ki, be és ki.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk…… egy csodálatos
zsebkendőt.
Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó
gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő.
Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja:
– Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos,
bolyhos, és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember!
– Majd nagyapó megjavítja! kiáltott fel Jóska. És úgy is lett. Nagyapó
megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit
szólt:
– Hmm. S az ollója már repült is, nyissz, nyissz. A varrótű már szaladt
is, be és ki, be és ki.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk….. egy csodálatos
gombocskát.
Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varrja fel a csodálatos gombot a
legkedvesebb nadrágjára.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobbacska lett,
bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő.
Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja:
– Jóska fiam, hová lett a gombod?
Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste
mindenütt, de meg nem találta.
Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott:
– Elveszett a gombom! A csodálatos gombom!
Édesanyja a sarkában futott.
– Idehallgass Jóska! A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből
valamit még nagyapó sem tud csinálni.
Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
– Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem
tudok csinálni.
Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az
iskolába.
– Hmm – csak ennyit szólt, amint a töltőtolla elkezdett sercegni a
papíron. Szaladt a toll hegye fel és le, fel és le.
– Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk…………. egy csodálatos
kis történetet. – mondta.
Itt a vége fuss el vele,
Így született ez a mese.
Semmiből lett valami.
Ügyes gyerek a Józsi.
Angolból fordította és átdolgozta:
Hegedüs Béla

Zizi a játékos őzike

Zizi a játékos őzike
Zizi, a pettyes hátú őzgidácska az erdő legfiatalabb lakója, Titi
mókussal egész nap barangol, hogy minél többet lásson a világból.
– Ide figyelj, Titi – torpant meg hirtelen Zizi. – Úgy szeretnék egy
kicsit labdázni.
– Remek ötlet! válaszolta Titi. – Csakhogy nincs labdánk.
– Óóó! – sóhajtotta csalódottan Zizi.
– No, azért ne lógasd az orrodat, Zizikém! – vigasztalja Titi. – tudod,
én már rengeteg labdát készítettem. Például… ööö… falevélből. – S
Titi már gyúrja is a levél-labdát, Zizi pedig ámulattal figyeli.
– Már kész is – mondja büszkén Titi. Ám a következő pillanatban huss! egy
huncut széllökés felkapja a leveleket. és széthordja őket a levegőben.
– Elrepült a játékunk! – kiáltja csalódottan Zizi.
– Hogy fogunk most labdázni? – kérdezi Zizi, a pettyes hátú őzike. De
nini! Mi ez a gömbölyű itt a földön?
– Egy igazi labda! egy igazi labda! – lelkendezik Zizi.
Zizi már is türelmetlenül nyúl a labda után.
– Aú! – kiáltja panaszosan, és hátrébb szökken.
– Hiszen ez a labda szúr! Így nem lehet vele játszani!
– Tüskés labda? Ilyet még nem láttam – hüledezik Titi is.
Most aztán mindkettejük szeme elkerekedik a csodálkozástól, mert a
labdából előbukkan két kis lábacska, két kis fülecske meg szem, és egy
fényes orrocska.
Zizi nem érti, mi történt. Épp ekkor érkezik oda a mamája, aki így
vigasztalja:
– Tudod, Zizi, ez nem labda, hanem egy kedves kis állat, a sün. Csak
amikor alszik, öszegömbölyödik… Látod, ma is láttál valami újat.

Pikiló a kíváncsi kiscsibe

Pikiló a kíváncsi kiscsibe
– Mit jelent az, hogy kukurikú? – kérdezi Pikoló, a kíváncsi kiscsibe.
– Azt jelenti hogy reggel van – feleli a kakas.
– Mi az a reggel?
– Öööö… ilyenkor kel föl a nap.
– Miért kel föl a nap?
– Mert véget ért az éjszaka, és a nappal következik!
– Mit csinálsz a virágokban? – kérdezi Pikoló a méhecskét.
– Virágport gyűjtök.
– És aztán?
– Mézet csinálok belőle télire.
– És aztán?
– Kíváncsi kiscsibe azt akarod, hogy megcsípjelek?…. Azt akarod?
Nicsak, egy búza szem!
– Te honnan jössz?
– Eltévedtem. Az udvar másik végén voltam, a mezőn, a verebekkel és
foglyokkal. Jött a gazda és…
– És aztán?
– Nem tudom. A padláson voltam, és a deszkák között leestem
– Te vagy Mici, a macska? – kérdezi kíváncsian a kiscsibe.
– Igen, én vagyok…Na és?
– Azt szeretném tudni, miért nem a fészerben kergeted az egereket?
– Micsoda kérdés! És te, te miért nem vagy a baromfiudvarban, tyúkanyó
mellett? Vagy miért nem az udvaron csipegeted a rizsszemeket?
– Mert látni szeretném mi van a konyhában.
Pikoló betotyog a konyhába.
– Van itt valaki?
– Igen, én. A kiskutya.
– És az, az mi?
– Egy gombolyag fonal.
– És mire szokták használni?
– Játszunk vele… meghúzod itt ahol kilóg a vége – magyarázza a kiskutya.
– És aztán,
– Szaladgálsz vele keresztbe-kasul a szobában. Átbújsz az asztal alatt.
Körbeszaladsz a szék körül. A gombolyag meg csak gurul, csak gurul.
– mit jelent az, hogy gurul?
– Azt jelenti, hogy legombolyodik, beakad, összegabalyodik. Minél jobban
húzod, annál inkább összegubancolódik.
– Akarod, hogy mutassak mást is? – súgja Pikoló fölébe a kiskutya.
– Igen! Szórakoztató lesz?
– Attól függ… Pszt! Nem szabad zajt csapni. A gazda nem ment
messzire… Nézd csak… Egy egérfogó. Itt van egy rugó, ott meg egy kis
darab sajt… Vigyázz! Ne nyúlj hozzá!
Klikk-klakk, az egérfogó máris becsapódott.
– Segítség, segítség!
Pikoló sebesen száguldott végig az udvaron.
– Meneküljünk! – kiabálták a kiskacsák.
– Micsoda lárma! – morognak a pulykák.
– A kiskutya az oka! – nyögi Pikoló. – Azt mondta, hogy mutat nekem egy
egérfogót. Pont akkor sikerült elmenekülnöm amikor becsapódott.
Pikoló szalad, csapkod a szárnyaival, aztán bemenekül a veteményesbe. Ott
éppen egy sütőtök érik a napon.
– Ez egy tojás? – kérdi Pikoló.
– Nem, egy sütőtök – feleli neki a katicabogár.
– Tud járni?
– Nem. Elültetsz egy magot a földbe, aztán az növekszik, növekszik…
Arra jön egy hernyó, s felmászik az egyik levélre.
– Tudsz repülni? – kérdezi Pikoló.
– Nem, de nemsokára tudni fogok.
– Hol vannak a szárnyaid?
– A hátamon.
– Megmutatod?
– Nem hiszed el? Azt akarod, hogy megharagudjak? Majd meglátod, hogy
repülni fogok, amikor pillangó leszek. Te meg akkor is csak egy tollas
kiscsibe leszel!
– Egy, két, hár… Hoppá!
A szöcske ugrándozik a fűben.
– Miért táncolsz? – kérdezi Pikoló, a kíváncsi kiscsibe.
– Ez a foglalkozásom. Az unokatestvérem kötéltáncos volt a király
kertjeiben.
– Nem látod, hogy gúnyolódik rajtad? – szólt közbe a hangya.
– Hahó, ki van ott?
– Hahó, hahó – ismétli meg a visszhang a locsoló kanna alján
– Ki szólt?
– Szólt, szólt.
Pikoló mélyen előrehajol, hogy megnézze, ki szólítja a lyukból.
– Vigyázz! Bele fogsz esni – szól rá ma szitakötő, miközben megrázza a
szárnyait.
És Pikoló máris a kanna fenekén találja magát.
– Segítség, segítség! – kiabál Pikoló
Épp arra jön Bibi, a kecske. A fejével felborítja a locsolókannát. Még
szerencse, hogy nem volt benne víz!
– mi van a homlokodon? – kérdezi Pikoló, ahogy újra lélegzethez jut.
– Szarvak, hogy megbökdöshessem a kíváncsi kiscsibéket -feleli a kecske,
és megmutatja a kis szarvakat.
A kiscsibe az úton lépked, találkozik egy csigával.
– Hová mész? – kérdezi tőle?
– Elutazom.
– És mi van a hátadon?
– Hát a csomagjaim.
– Úgy látom nem nagyon sietsz.
– Egyáltalán nem… Egyébként, isten veled… Vigyázz a kiskacsákkal!
A csigának igaza volt, a kiskacsákkal mindig óvatosnak kell lenni.
Különösen mikor a folyóban fürdenek.
– Pikoló, Pikoló, gyere, nézd meg, mi van a vízben!
– Biztosan egy béka.
– Nem, egy aranyhal.
– Gyere a palló szélére, onnan láthatod.
Kis szellő támad, és puff, Pikoló beleesik a folyóba.
– Gyertek gyorsan! – kiabálnak a kacsák. – A kiscsibe beleesett a vízbe!
Nem messze tőlük pecázik egy kisfiú. Máris odaszalad a hálójával, és
kimenti a kiscsibét. A kalapjában viszi vissza a farmra:
– A maguké ez a kiscsibe?
– Igen. Ő Pikoló, a kíváncsi kiscsibe. Már kezdtem aggódni, hol lehet.
Pikoló megszárítkozik a napon, aztán visszatér a baromfiudvarba. És ott,
találjátok ki, kivel találkozik? Egy ugyanolyan kiscsibével, mint ő maga.
– Hogy hívnak?
– Pikotának.
– Engem meg pikolónak. Ha akarod, barátok lehetünk. Gyere, nézzük meg, mi
van az udvarban.
A kíváncsi kiscsibe máris újabb kalandok felé indul.

Postakacsa

Postakacsa
Donald Kacsa munkába ált,
Állást a postánál talált
postásnak lenni nehéz dolog,
Olyan nehéz, nem is gondolod!
Esőben és hóviharban
Szélben, fagyban szakadatlan
Levelet hord a címzettnek,
Ha tinektek szól,
Hát viszi nektek.
Locspocs, árok nem akadály
A csomag mindig célba talál.
A postakacsa nagyon bátor
Nem riad vissza az akadálytól
– Jóságos ég! – kiált Donald.
– A csomagot itt hogy hordom át?!
Még szerencse, hogy nincs egyedül,
Hisz mögötte egy füles egyed ül.
– Figyelj, csacsim! Most rajtad a sor!
A cím a szakadékon túlra szól!
Csacsi pajti jó munkatárs.
Ahol nincs, még ott is utat ás.
Hát ez meg mi?! Kötél az égből?!
– Hahóó!- kiáltja Donald teljes erejéből.
Ki fán lakik, és postára vár,
Nem lehet más, csak Madár Aladár.
Mászik a postás kötélen fel,
Tűnődik magában: csak nem tévedt el?!
Hisz ez a ház az ágról csüng lefelé,
Mintha a földet az éggel összekeverné!
– E különös jelenség oka abban áll
magyarázza rögtön Madár Aladár
hogy a kíváncsi sasok ha a házamra szállnak,
és engem ezúton tanulmányoznának
én is azonnal megfigyelem őket,
így e ritka pillanatra nem várok esztendőket.
Donald búcsút int a tudós madárnak,
S a hallottakat jól megjegyzi magának.
Nem könnyű a szorgos postás munkája
De jő az este, és meleg otthonába
Várja majd Donald puha dunyhája.
– Fáj minden porcikám – nyöszörgi Donald
S épp hogy eléri meleg otthonát.
– Mi lesz, ha egyszer nem bírom ezt tovább?
Ki kézbesíti majd a temérdek postát?
Másnap reggel újra indul,
Bár a rossz idő még odakint dúl.
– Bárcsak lenne egy járművem,
mely nehéz terhem hozná hűen!
De várj csak, Donald! Mi ez itt?
Egy helikopter, mely cipelné terheid!
– Nem is drága! – örvendezett,
s minden számlát rögtön rendezett.
– Aztán jól etessétek meg a csacsimat,
majd tegyétek a garázsba a kiskocsimat!
Diki, Niki és Tiki kiskacsák
Teljesítették a parancsot, ahogy azt kiadták.
Boldog Donald az új járgánnyal.
Egy pillanat, s már a szél hátán szárnyal.
Csak Benny csacsi fakadt keserves sírásra,
Hogy többé nem az ő hátán utazik társa.
Hetedhét országot beszáguld hősünk,
Viszi a sürgönyt: Guba Huba nősül.
Egy levél ide, egy képeslap oda,
A feladó most éppen egy híres szálloda.
Buzgó postásunk könnyedén cikázik,
Bárhova eljut, s nem baj, ha megázik.
Ilyen hosszú úton, mint ez a mai,
Gyakran látni olyat, mi nem mindennapi.
Pince Vince bányász olyat kért például,
Hogy a postásunk azt hitte, menten elájul:
– Aki a mélyben, a föld gyomrában most ás,
annak öröm, ha végre erre jár a postás.
Hozzon hát nekem két kiló marhahúst,
és egyetlen nejemnek egy ajándék ajakrúzst!
– Kívánsága parancs – mondta Donald Kacsa.
Bár furcsa a kérés, de az a feladata.
A legnagyszerűbb dolog az élet folyamán,
Jól tudjuk mind, sosem mennek simán.
– Mi ez a nagy csomag? – kérdi hősünk félve.
Ezt nem bírja a helikopter! Rakjuk inkább félre!
– Sürgős csomag – mondja Tiki. – A címzett ere nagyon vár.
– Ha jól látom, a célállomás éppen Madár Aladár.
Nagyon sok a munka,
De Donald Kacsa bírja.
Végül aztán mégis
a gyerekeket hívja:
– Nos gyerekek, rátok vár
a nehéz csomagszállítás.
Fogjátok be Benny csacsit,
és azon nyomban indulás!
– Máris megyünk, Donald bácsi!
válaszolnak lelkesen.
Nem bánatos többé már
a szorgos csacsi lelke sem.
A boldog csacsi örömében jó hangosan iázott,
Hisz a munka volt mi jókedvéhez mostanában hiányzott.
Donald Kacsa egész úton a nagy csomagon töprengett
Mitől volt a pakk oly nehéz, hogy belé a föld rengett.
Mihez kell egy ilyen csomag pont Madár Aladárnak,
Jobb helyeken ilyen pakkal elefántra vadásznak.
De jaj az égen, a magasban
egy éhes gyomrú sas kering!
Kiürült a nagy bendője,
megéhezett már megint.
Egy sas étlapján nem szerepel
Se uborka, se friss zeller.
Ami viszont nagyon fontos,
Hogy jó barátja a húsboltos,
S ha húst szimatol görbe orra,
Elsőnek ér a disznótorra.
– Ahá! – mondja szimatolva,
s égnek mered minden tolla.
– Húst szállít a légi posta!
s evéshez már kezét mossa.
Jó lesz, Donald ha vigyázol,
S a pácból mielőbb kimászol!
A sasnak húsra támad kedve,
S a csomagért nyúl epekedve.
Nem lesz könnyű ebéd ez sem,
Pedig hogy megenné a húst nyersen.
– Nesze, nesze, ronda pasas
s kupán verte Donald a sast.
A helikopter olyat ütött,
A sas hangosan felsüvöltött.
– Na megállj, te átok fajzat!
kiált a sas, és nagyot jajgat.
Mivel a sas étrendje nem tartalmaz zellert,
Így most is csak a húsra éhes, és megfogja a propellert.
Donald sem rest védekezni s kiált egy jó nagyot:
– A propellert most aztán már jobb, ha békén hagyod!
De a sas nem hagyja magát oly könnyen legyőzni:
– Csak nem gondolja, Donald, hogy maga fog lefőzni?!
– Segítség! Eresszen! – kiáltja Donald,
És a sas fogságából kiszakítja magát.
Magasba repült a zsákmánnyal a sas,
Úgy vélte, az üresnél jobb a teli has.
Donald, a postás másképp vélekedett,
Feje a dühtől egyre vörösebb lett.
A három kiskacsa végre valahára
Célba ért a pakkal a címzett lakására.
Felkiált Tiki: – Megjött a posta!
S izgalmában egyre a földet taposta.
Madár Aladár szemügyre veszi,
S a csomag tartalmát nevén nevezi:
– Ez az a háló, mit várva vártam,
s a célnak megfelel, mondhatom bátran!
– Mihez kell a háló? – kérdik a kicsik.
– Sas-csapda lesz majd, ha jól kifeszítik!
Elszántan jött Donald helikopterével,
Tekerve a pedált teljes erejével.
– Nem menekülsz, tolvaj! – kiáltott mérgesen
– Add vissza a csomagom, vagy ha kell elveszem.
Visszaadta azon nyomban az óriás sas a csomagot,
S fejbe dobta Donald kacsát, ki levegőért kapkodott.
Bajban vagy most, ugye postás?
Mi lesz veled, szegény pajtás?
A helikopter egyre pörög,
S motorja is már csak zörög.
A sas-csapda a hegyen a helyére kerül,
A háló a kanyonban szépen kifeszül.
– Így kell sast fogni? – kérdik a gyerekek
– És az mi a mélyben, ami füstöt ereget?
A sas-csapda ezúttal helikoptert fogott,
a Madár Aladár egyre csak nyafogott:
– Tönkrement egész életem munkája,
a propeller a hálóm jól összekuszálja!
És Pince Vince a föld alatt mit csinál?
Várja a pakkot, s a kapuban álldogál.
– Pince Vince uram, megjött a csomagja!
A postát ezentúl bátran ránk bízhatja.
Pince Vince boldog a kis csomag láttán,
Hisz épségben ideért Benny csacsi hátán.
A derék bányásznak fülig ér a szája,
S hogy a pakkot felbonthassa izgatottan várja.

A SAJTOT OSZTÓ RÓKA

A SAJTOT OSZTÓ RÓKA
Mikor a vadászok hintón mentek vadászni, a sajtot elvesztették. A róka és
a farkas találta meg. Azt mondja a róka:
– Ketten találtuk meg, úgy illik, hogy igazságosan osztozkodjunk rajta.
Ne kapjon az egyik nagyobbat, mint a másik. Majd én kétfelé osztom!
Azután a közepén kezdte kétfelé rágni.
Mikor a túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy.
– Ez nagyobb! – mondta a róka, s lerágott belőle egy darabot. Akkor meg a
másik fele volt a nagyobb, abból rágott le egy darabot.
Addig rágta, osztotta kétfelé, hogy semmi sem maradt.

Tüsi a sündisznó

Tüsi a sündisznó
Tüsi kedves és bátor sündisznó, hosszúkás orra fekete gombban végződik.
Azért nevezték el Tüsinek, mert hátát, nyakát, a fejét és a szeme alatt
az arcát mindenhol tüskék borítják. Egy odúban él, egy csodálatos fa
alatt, az erdőben.
Az alatt a fa alatt lakik egy üregben a Tapsifüles házaspár is, a két
barna nyuszi.
A félelmetes Zsozsó, a vadászkutya gyakran kergeti meg Tapsifüleséket,
akik lélekszakadva rohannak hazáig. Ilyenkor Tüsi nagyon bátran
viselkedik, összegömbölyödik, kimereszti tüskéit és eltorlaszolja barátai
ajtaját.
A Félelmetes Zsozsó leszegett fejjel közeledik, ki akarja ásni a
nyuszikat. Nem nehéz, elég ha kitartóan kapar… Az első mozdulatra
azonban nyüszítve vonul vissza, az orra csupa tüske!
Amint viszatér a nyugalom, Tapsifülesék előjönnek az üregből, és
köszönetképpen egy szép nagy almát ajándékoznak Tüsinek.
Egyszer Tapsifülesék elmesélték Tüsinek, honnan származnak az almák.
– Az erdőn túl – mondták -, nem messze a várostól, vannak gyümölcsösök,
ahol a földön hagyják a lepottyant almát, annyi van belőlük, amennyit
csak akarsz…
Tüsi elindult, hogy ő maga is szerezzen almát…
Találkozik egy őzikével, aki szelíden megszólítja:
– Hová igyekszel, kicsi tüskés sünike?
– A városba megyek almáért – feleli Tüsi.
– A városban nem terem alma – mondja az őzike -, de az erdőn túl bőven
találsz a gyümölcsösben.
– Tudom – feleli Tüsi-, de mégiscsak a város felé kell menni.
Ezzel halad tovább. Egyszer csak megpillant két mókust, amint kézen fogva
lépegetnek. Hirtelen feltűnik a félelmetes Zsozsó, meglátja az őzet, és
dühödten ugat. Az őzike menekül. Az egyik mókus elereszti az öccse kezét
és felszalad egy fára. Egyedül hagyja szegényt, a félelemtől reszkető
kicsit.
Tüsi észreveszi a megrettent mókust. Finoman a mancsai közé veszi és
kimereszti tüskéit. Éppen ideje volt! A félelmetes Zsozsó elszáguld az őz
után.
Miután a kutya eltávolodik, a mókus fellélegzik!
– Köszönöm, uram… A nevem Diótörő.
– Engem Tüsinek hívnak – mondja a süni. – Látod a tüskéimet?… Miért nem
menekültél, mint a testvéred?
– Fáj a szemem – mondja a mókus. – Nem látok Jól. Éppen a Doktorhoz
igyekeztünk a bátyámmal.
– Ki az a doktor?
– Egy állatorvos, nagyon kedves, és szereti a bátyámat – mondja Diótörő.
– Meggyógyítja az erdő minden állatát, ha beteg.
eközben a másik mókus lemászott a fáról.
– Köszönjük Tüsi Úr! – mondja. – Megmentette az öcsémet. Ha egyszer
véletlenül ápolásra lenne azüksége, magát is szívesen elviszem a
Doktorhot.
– Köszönöm, sohasem lehet tudni.
Aztán a két mókus egyszerre kérdezi:
– Hová igyekszel, kedves kicsi süni?
– A városba megyek almáért – feleli Tüsi.
– A köveken nem nő alma – mondják Diótörőék -, de bőven találhatsz az
erdőn túl, a gyümölcsösben.
– Tudom – mondja Tüsi -,de mégis csak a város felé kell menni.
Ezzel mosolyogva indul tovább…
Elérkezik egy gyümölcsösbe, és rengeteg gyönyörű almát talál, meg egy
sünilányt, aki kedvére falatozik.
– Jó napot, süni, mit keresel itt? – kérdezi.
– Almát – feleli Tüsi.
– Vegyél, amennyit csak akarsz – mondja a sünilány. – Aztán megmutatom a
házamat, itt van nem messze… Engem Böskének hívnak. És téged?
Tüsi elbeszélget Böskével. Hirtelen eltűnik egy lyukban, ami eddig nem
látszott a fűben. Pont az orrára esik a ház pincéjében, és ordítani kezd,
ahogy csak a torkán kifér.
Böske, aki jól ismeri a pincét, Tüsi segítségére siet. Nehezen tudja
kihúzni, mert nagyon vérzik az orra és olyan gyenge, hogy majd elájul.
– Mit csináljunk? – tanakodik a süni lány.
– Van két barátom, akik ismernek egy embert az erdőben. Minden beteg
állat őhozzá megy, mindenkit meg tud gyógyítani – mondja Tüsi. – Kérjük
meg őket, hogy vezessenek oda.
– Elkísérlek – mondja Böske.
Megérkeznek Diótörőék fájához.
– Csupa vér az orrod, mi történt, kis sündisznó? – kérdezik a mókusok.
– Menjünk a Doktorhoz – feleli Tüsi orrhangon, mintha náthás lenne.
Megmutatjátok az utat?
– Hát persze – feleli a kis Diótörő.
Diótörő már remekül lát, teljesen meggyógyult a szeme.
– Elkísérem Tüsit és Böskét a nagyon kedves, nagyon okos emberhez.
A Doktor már messziről észreveszi őket:
– Szervusz Diótörő, újabb beteget hozol nekem?
– Igen – feleli Diótörő. – Ő Tüsi. Nagyon fáj az orra!
– Nézzük csak! – mondja a Doktor, és megvizsgálja Tüsi orrát. – Szegény
Tüsim, ez aztán jól eltörött. El kell altassalak, hogy megoperáljam az
orrodat, különben nem fogsz levegőt kapni.
– Úgy is kicsit nagy az orrom – mondja Tüsi. – Nem számít.
– Vágja le a haját is – kéri Böske. Túl hosszú, belelóg a szemébe.
Így is lett. Tüsi alig érzett fájdalmat, a Doktor pedig a műtét után
megitatta finom tejjel. Böske mellette maradt, és Diótörőék is
meglátogatták. Mikor leveszik a kötést, olyan szép kis orrot és olyan
csinos frizurát pillantanak meg, hogy alig ismernek rá.
– Mindenkinek nagyon köszönöm – mondja Tüsi udvariasan.
– Milyen szép vagy – dicséri a sünilány.
-Mi történt Tapsifülesékkel, amíg távol voltam? – kérdezi Tüsi a barátait.
– ó, hat kisnyuszijuk született! – mesélik nevetve Diótörőék.
– Menjünk, nézzük meg őket! – hívja Tüsi Böskét. – A szomszédban laknak.
A süni és a sünilány együtt indul Tapsifülesékhez.
– Ki az? – szól ki Tapsifüles mama.
– Nem lehet, hogy Tüsi jött? – érdeklődik Tapsifüles papa.
– Igen, én vagyok az, Tüsi. Csak útközben, ahogy almát kerestem
összetörtem az orromat, meg a hajamat is levágták…
– Milyen csinos vagy! – mondják Tapsifüleék… – Gyertek, nézzétek meg
agyerekeinket!
Tüsi Bemutatja barátnőjét, Böskét, aztán leülnek Tapsifüleséknél és
elmesélik a történetet.
Az üregből kifelé Tüsi azt mondja Böskének:
– Nagyon köszönöm, hogy megvigasztaltál, és segítettél, amikor beteg
voltam. Most gyere el hozzám, jól megvacsorázunk együtt.
Ahogy belépnek Tüsi odújába, látják, hogy Tapsifülesék telerakták
csodaszép almákkal.